Mikrotik PCC

การทำงานของ Mikrotik Per Connection Classifier


มีให้ระบุ 2 ค่าคือ
 - ตัวหาร
 - เทียบเศษ

และมีโหมดให้เลือก
both-addresses|both-ports|dst-address-and-port|src-address|src-port|both-addresses-and-ports|dst-address|dst-port|src-address-and-port 

การทำงานคือ นำค่าจาก Mode ที่เลือกเช่น IP มาแปลงเป็น Long (32bit) ถ้ามี Port ก็ + เข้าไปด้วย
แล้วมาหารกับ ตัวหาร เพื่อหาเศษ แล้วเทียบว่าตรงกันไหม ถ้าตรง = Action